ZÓNOVÁ PŘÍPRAVA

GREAT PLAINS / ZÓNOVÁ PŘÍPRAVA

Vhodně zvolená technologie finální přípravy seťového lůžka s dokonalým uložením osiva do půdy významně promlouvá do rovnoměrnosti vzcházení, případných problémů s chorobami, úspor půdní vláhy, nákladů na pěstování plodin i odolnosti pozemku vůči erozi. Právě zónová příprava seťového lůžka, tedy plné zaměření všech pracovních těles pro vytvoření maximálně ideálních podmínek pro co nejpřesnější uložení osiva, případně i hnojiva je efektivní cestou ke zdravému porostu, úspěšné sklizni a ochraně životního prostředí. Zónovou přípravu před setím využívají zemědělci pro přesné i univerzální setí do upravené půdy po orbě, do podmítky i do strniště.


Secí stroje v technologii zónové přípravy půdu zpracovávají systémem patentem chráněných Turbo koltrů (obrázek B), kdy je půda kypřena v pruzích - zónách půdy širokých 3-5 cm (obrázek C). Turbo koltry na secím stroji slouží pro poslední operaci před setím a to přípravu seťového lůžka pouze pro osivo, případně hnojivo. Tento systém vytváří zónově ideální podmínky pro vzcházení. Naprosto výjimečný design Turbo koltrů je předností v předseťovém zpracování půdy i ve výkonnosti. Jeho rozhodující vlastností je vynikající řez se schopností vyčistit nakypřený řádek od rostlinných zbytků při rychlostech od 7 až po 14 km/h. Turbo koltry od Great Plains mají totiž tangenciálně umístěné prolisy, kdy při vstupu do půdy pro podpoření dobrého vnikání mají prolisy polohu vertikální. Ve chvíli, kdy prolisy z půdy vystupují, mají polohu vodorovnou. Horizontální poloha při výstupu zajišťuje perfektní zpracování půdy a odstranění rostlinných zbytků před dvojdiskovou secí botkou. Odstranění rostlinných zbytků z pásků zajistí ideální kontakt osiva s půdou. Tím, že secí stroj nekypří půdu v celém záběru stroje, nevytváří podmínky pro vzcházení plevelů. Pokud se uživatel rozhodne pro setí v půdoochranné technologii, nebo z důvodu nedostatku času pro přímé setí, pak mají Turbo koltry schopnost nahradit práci kultivátorů, kypřičů a kompaktorů. Přítlak na Turbo koltry může být centrálně a pohodlně nastaven až k hranici 250 kg, což dává uživateli možnost bez omezení setí do těžko zpracovatelných a tvrdých půd. V případě setí na půdách se špatnou půdní strukturou, tedy setí do půdy s výskytem hrud v půdním profilu, nedochází k jejich vytahování k povrchu a mísení s vrchní vrstvou půdy, ale naopak rozříznutím v půdě k jejich redukci. Tímto způsobem zónové přípravy se dají s úspěchem přisévat malá semena trav do pastvin, nebo zakládat porosty s podsevem. Turbo koltry řežou slámu a ponechávají pruh obdělané půdy, přičemž sláma je odstraněna z oblasti seťového lůžka (obrázek C). Dvojdisková secí botka (obrázek D) pak přesně ukládá osivo do připravené půdy bez mulče. Následuje lokální utužení zóny s uloženým osivem zamačkávacím kolem (obrázek E), čímž je obnovena půdní kapilarita v oblasti osiva. Zamačkávací kolo je konstruováno tak, aby se odvalovalo pouze po nakypřené půdě a ne po mulči, který zůstává v meziřádku. To je důležité, protože zamačkávací kolo udržuje botku v konstantní hloubce setí. Pokud by se pohybovalo po povrchu mulče, nebyla by hloubka setí rovnoměrná. Mulč v meziřádku je sice nejúčinnější opatření proti půdní erozi, ale nelze podle nerovnoměrného rozvrstvení mulče kopírovat hloubku setí. Vytvoření úzkého pruhu obdělané půdy Turbo koltrem má také pozitivní vliv pro start klíčícího osiva v zemi. Tmavý pruh zpracované půdy (obrázek F) se prohřívá podstatně rychleji a tím je podpořeno rychlé vzcházení. Půda zakrytá rostlinnými zbytky zůstává v meziřádku chladnější a tím znatelně napomáhá snížení tlaku plevelů. Rostlinné zbytky minimalizují vypařování půdní vláhy v teplejším a sušším období. U studených půd Turbo koltr seťové lůžko provzdušní a podpoří prohřívání půdy. Půda s mulčem rozprostřeným na povrchu podstatně lépe odolává vodní a větrné erozi, než pozemky seté secími stroji s celoplošným zpracováním seťového lůžka, kde ochrana půdy mulčem není. Správné postupy při technologii zónové přípravy při setí jsou agrotechnicky nejsilnější zbraní proti půdní erozi. Větší část rostlinných zbytků na povrchu je lepší variantou také z hlediska případného tlaku chorob na rozdíl od zbytků, které se rozkládají v půdě u osiva.

zónová přípraava

V oblastech s nedostatkem vody technologie se zónovou přípravou půdy značně šetří půdní vláhu. Oproti secím strojům, které otevírají a někdy obrací půdu v celém záběru, secí stroje Great Plains zónově zpracují například při 6m pracovním záběru reálně jen přibližně 1,6m. Finálně menší zpracovávaná plocha má příznivý vliv i na menší tahovou náročnost soupravy.

 

 

 

Precizní předseťové zpracování v zónách širokých 3–5cm vytváří ideální podmínky pro start osiva s možností aplikace hnojiv. Zónová příprava je užívána pro přesné i univerzální setí.

Co touto technologií získáte?

  • Velmi rychlé a vyrovnané vzcházení rostlin

  • Redukci ztrát půdní vláhy a omezení účinků eroze

  • Snížení tlaku plevelů a chorob

  • Schopnost setí do připravené půdy po orbě, do podmítky i do strniště

  • Možnost setí do drnu, vhodné u TTP

  • Setí i do většího množství posklizňových zbytků 

  • Více než 30 let zkušeností Great Plains

 

VÝBĚR VHODNÝCH STROJŮ

zónová příprava

Great Plains nabízí pro univerzální setí modely V 300 a Spartan od 3 do 9m. Přesné setí od 4 do 24 řádků prezentuje modelová řada Yield Pro

 

INFORMACE V MÉDIÍCH

zónová příprava

Autentický článek zveřejněný v týdeníku Zemědělec při příležitosti startu vzdělávací kampaně pro zemědělce

 

 

PRAKTICKÝ RÁDCE ZEMĚDĚLCE

průvodce

 

 

Kategorie